Platforma ODR

Mimo, że od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich upłynęło już blisko cztery miesiące, wiele podmiotów działających w branży e-commerce w dalszym ciągu nie dopełnia obowiązków informacyjnych wynikających z nowych przepisów unijnych.

Na wstępie jednak warto wyjaśnić czym tak naprawdę jest ODR. Online Dispute Resolution to platforma internetowa, która służy do pozasądowego rozwiązywania sporów w relacjach przedsiębiorców z konsumentami (B2C). Platforma ODR utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Rozporządzenie to weszło w życie 9 stycznia 2016 r. i co prawda w dalszym ciągu trwają w naszym kraju prace legislacyjne mające na celu zapewnienie praktycznego zastosowania ODR, to jednak w myśl zasady bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego, już teraz podmioty sektora e-commerce obowiązane są dopełnić wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z ODR i wynikających z przepisów wprowadzających platformę.

Jakie zatem są to obowiązki? Zasadniczo sprzedawca internetowy obowiązany jest jedynie do podania na swojej stronie internetowej łącza elektronicznego do platformy ODR. Jak czytamy w art. 11 rozporządzenia, łącze to musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Ponadto sprzedawca ma obowiązek podać również swoje adresy poczty elektronicznej, jednakże obowiązek ten wynika również z przepisów polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zasadzie wszystkie e-sklepy od dawna go realizują.

Warto jeszcze podkreślić, że rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Obowiązek informacyjny o platformie ODR może zostać więc spełniony przede wszystkim poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w regulaminie sklepu internetowego. W większości przypadków jednak, wypełnienie tego obowiązku sprowadzać się będzie do rozbudowania już istniejących postanowień regulaminu informujących o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów. Do zamieszczenia tych informacji obligują bowiem przepisy ustawy o prawach konsumenta, obecnie więc informacja ta winna zostać rozbudowana o wskazanie platformy ODR, wraz z aktywnym łączem elektronicznym, jako kolejnego sposobu pozasądowego rozwiązania sporu.